Horizontální řízené vrtání ( HDD )

 

Tento moderní pracovní postup je založen na zatahování potrubí do předem připraveného vrtu.

Celý postup začíná provedením řízeného pilotního vrtu o průměru cca 70 mm a délce až 200 m. K přenosu odvrtané horniny z vrtu do pracovních jam (startovací a cílová jáma) se používá speciální vrtná kapalina (směs vody a bentonitu) rozmíchaná v míchací jednotce a tlačená vrtnou kolonou na čelbu vrtu.Vrtná kapalina smíchaná s odvrtanou horninou putuje podél vrtné kolony do startovací jámy. Průběh vrtu je monitorován pomocí detektoru, který snímá signály ze sondy ve vrtací hlavě. Tento systém dává možnost určit pro vrt optimální trasu a vyhnout se případným překážkám v dráze vrtu.

Dále za použití rozšiřovacích hlav (tzv.reamerů) se pilotní vrt rozšíří do požadovaného průměru a zatáhne se požadované potrubí.Opět vše za použití vrtného výplachu.

Tato moderní metoda nachází široké uplatnění při výstavbě inženýrských sítí (vodovody, plynovody, potrubí pro kabeláž, atd).

 

Výhody řízené bezvýkopové technologie pokládky potrubí :

- zásahy do komunikací jsou oproti klasickým výkopům minimální – odpadá odvoz vytěžené zeminy a dovoz materiálu na zásypy

- možnost provedení pokládky i pod hladinou vodních ploch

- vrtací metoda je několikanásobně rychlejší než klasické výkopy

- odpadají dopravní uzávěry a náklady na dopravní značení

- vrtání lze provádět bez předem připravených startovacích a cílových jam. Výhodnější však je tyto jámy připravit a to zejména s ohledem na použití zatahovaného potrubí. V případě PE  potrubí je půdorysná velikost jam přibližně 1,5 x 1,5 m a hloubka se řídí dle požadované hloubky uložení potrubí a délky vrtu pro bezproblémový odvod odtěžené zeminy. V případě zatahování ocelového potrubí je třeba startovací a cílovou jámu přizpůsobit dle terénu tak, aby bylo uvažováno s velmi malou možností průhybu rour a jejich postupného navařování. Velmi důležité je věnovat pozornost samotnému naplánování požadovaného vrtu a usazení stroje. V tomto případě je většinou třeba připravit startovací jámu s ohledem na velikost stroje a množství odtěžené zeminy.

 

Bezvýkopová oprava vodovodů neřízenou metodou "Pipe bursting"

Tato metoda se používá tam, kde existuje stávající potrubí. Jedná se o zatažení nového potrubí z HDPE nebo tvárné litiny na místo stávajícího nevyhovujícího potrubí. Při této metodě je stávající potrubí buď destruováno, nebo vytlačováno. Profil zatahovaného nového potrubí může být stejný, nebo až o dvě dimenze větší než stávající.Při zatahování PE používáme potrubí s ochranou vrstvou,takže nedochází k odření či narušení tlakového jádra potrubí. Naše společnost je vybavena dvěmi stroji, které lze použít pro opravy potrubí o jmenovité světlosti 50 až 300mm. Před opravou je nutné vyhloubit strojní jámu pro umístění technologie (stroje) a trubní jámu pro vkládání nového potrubí, jsou-li na trase přípojky obnaží se též aby mohlo být provedeno jejich zpětné napojení na nové potrubí. Opravy mohou být prováděny po 150 m úsecích. 

Bezvýkopová oprava vodovodů neřízenou metodou Relining

Tato metoda je obdobou metody Pipe bursting. Změna je pouze v tom, že při reliningu se do stávajícího nevyhovujícího potrubí vtahuje nové potrubí o menším průměru. 

Zmíněné práce jsou zajišťovány a řízeny pracovníky s dlouholetou praxí v tomto oboru. Výhodou bezvýkopových technologií je rychlost provádění, minimální nutnost záboru komunikací, minimální omezení pozemní dopravy a ekonomická úspora proti pracím prováděných výkopem. V porovnání s klasickým způsobem práce v otevřených výkopech umožňují naše metody zkrácení doby provádění stavebních prací až o 80% při menších nákladech.